රජත පුස්තක සම්මානය

රජත පුස්තක සම්මානය ( කෙටි කතා ) 2021

පූර්ව වටය සදහා නිර්දේශිත කෘතීන්

අලුත් නගරධිපති

බටුවන්ගල රාහුල හිමි
කේ. එස්. පී. ප්‍රරකාශකයෝ

රස පොළොව

ප්‍රභාත් ජයසිංහ
සරසවි ප්‍රරකාශකයෝ

ගෙදර'වට සිතියම

ලියනගේ අමරකීර්ති
විදර්ශන ප්‍රකාශන


රජත පුස්තක සම්මානය ( පද්‍ය ) 2021

පූර්ව වටය සදහා නිර්දේශිත කෘතීන්

ඒ ජෙට්ටෙකේ ගියේ සමන්සිරිමයි

ටිම් රාන් කීර්ති
සිලිකා ප්‍රකාශන

ත්‍රිවේණි සන්ගමම්

ධනුෂ්කා නිශාදි කුලරත්න
සයුර ප්‍රකාශන

ලතු අතුළ නගරය

ජගත් ජේ. එදිරිසිංහ
කේ. එස්. පී. ප්‍රරකාශකයෝ


රජත පුස්තක සම්මානය ( යොවුන් නවකතා ) 2021

පූර්ව වටය සදහා නිර්දේශිත කෘතීන්

අපොයියාව

මහින්ද ප්‍රසාද් මස් ඉඹුල
සන්ථව ප්‍රකාශකයෝ

දෙවැනියා

බුවනෙක වන්නිඅච්චි
සන්දේශය ප්‍රකාශන

මඝ ගිය මග

දෙනගම සිරිවර්ධන
සරසවි ප්‍රකාශකයෝ