රජත පුස්තක සම්මානය

රජත පුස්තක සම්මානය ( කෙටි කතා ) 2021

සම්මානිත හොඳම කෘතිය

අලුත් නගරධිපති

බටුවන්ගල රාහුල හිමි
කේ. එස්. පී. ප්‍රරකාශකයෝ

පූර්ව වටය සදහා නිර්දේශිත කෘතීන්

අලුත් නගරධිපති

බටුවන්ගල රාහුල හිමි
කේ. එස්. පී. ප්‍රරකාශකයෝ

රස පොළොව

ප්‍රභාත් ජයසිංහ
සරසවි ප්‍රරකාශකයෝ

ගෙදර'වට සිතියම

ලියනගේ අමරකීර්ති
විදර්ශන ප්‍රකාශන


රජත පුස්තක සම්මානය ( පද්‍ය ) 2021

සම්මානිත හොඳම කෘතිය

ඒ ජෙට්ටෙකේ ගියේ සමන්සිරිමයි

ටිම් රාන් කීර්ති
සිලිකා ප්‍රකාශන

පූර්ව වටය සදහා නිර්දේශිත කෘතීන්

ඒ ජෙට්ටෙකේ ගියේ සමන්සිරිමයි

ටිම් රාන් කීර්ති
සිලිකා ප්‍රකාශන

ත්‍රිවේණි සන්ගමම්

ධනුෂ්කා නිශාදි කුලරත්න
සයුර ප්‍රකාශන

ලතු අතුළ නගරය

ජගත් ජේ. එදිරිසිංහ
කේ. එස්. පී. ප්‍රරකාශකයෝ


රජත පුස්තක සම්මානය ( යොවුන් නවකතා ) 2021

සම්මානිත හොඳම කෘතිය

අපොයියාව

මහින්ද ප්‍රසාද් මස් ඉඹුල
සන්ථව ප්‍රකාශකයෝ

පූර්ව වටය සදහා නිර්දේශිත කෘතීන්

අපොයියාව

මහින්ද ප්‍රසාද් මස් ඉඹුල
සන්ථව ප්‍රකාශකයෝ

දෙවැනියා

බුවනෙක වන්නිඅච්චි
සන්දේශය ප්‍රකාශන

මඝ ගිය මග

දෙනගම සිරිවර්ධන
සරසවි ප්‍රකාශකයෝ