ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය

ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය 2024 සදහා ප්‍රකාශන ආයතන විසින් අප වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති 2023 ප්‍රකාශිත නවකතා ලැයිස්තුව

ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය 2022නවකතා ලැයිස්තුව

පාදක මණ්ඩලය 2022

නාලන් මෙන්ඩිස් මහතා
එච්.ඞී.එස් මල්කාන්ති මිය
කුල ශ‍්‍රී කාරියවසම් මහතා
රෝහිත වනිගසේකර මහතා
විජිත වෙලගෙදර මහතා
මංජුලා රණතුංග මහත්මිය
ශ‍්‍රීමති චන්ද්‍රලතා මුණසිංහ මිය
ඉෂාරි ගුණතිලක මහත්මිය
කියාරා මන්දුලි මෙන්ඩිස් මහත්මිය
මැණික් චන්ද්‍රමාලී වික‍්‍රමසේකර මහත්මිය